Tweede buitengewone algemene ledenvergadering

Last updated 6 October 2016                                                                                Հայերեն
Uitnodiging
Tweede buitengewone algemene ledenvergadering

Datum: Zondag 9 oktober 2016 om 13.15 uur
Plaats: Clubgebouw van de Vereniging Abovian
Adres: Weesperstraat 91 – 2574 VS Den Haag

Agenda
Wijziging statuten van de Vereniging

Het bestuur van de Vereniging Abovian nodigt de leden uit voor een tweede korte, ingelaste ledenvergadering, ter goedkeuring van een kleine wijziging van onze statuten.

Geconstateerd wordt dat de aanwezige leden bij de eerste ledenvergadering op 28 augustus 2016 unaniem instemden met de statutenwijziging, maar niet driekwart van het aantal leden van de Vereniging vertegenwoordigden.

Officieel dient derhalve een tweede vergadering te worden uitgeschreven, waarin ongeacht het aantal aanwezige leden besloten kan worden over de statutenwijziging. Deze wijziging is nodig voor het behoud van de ANBI status van de Vereniging Abovian.

Het betreft de bepaling waarin wordt geregeld wat er na een eventuele opheffing van de Vereniging met een batig saldo dient te geschieden.

Door een wetswijziging is het noodzakelijk daarin niet alleen te vermelden dat dit saldo bestemd dient te worden voor een “soortgelijke” organsiatie (zoals nu is bepaald), maar dat daaraan dient te worden toegevoegd dat die organistie ook de ANBI status dient te hebben.

Toelichting:
Onze Vereniging heeft sinds een aantal jaren de ANBI status. Dit betekent dat alle financiële bijdragen aan de Vereniging, zoals contributies en donaties, aftrekbaar zijn voor de belasting.

Een wetswijziging heeft intussen aan de ANBI status nieuwe eisen gesteld, waardoor deze kleine aanpassing van de  statuten nodig is.

Statutair dient de ledenvergadering, waarbij tenminste twee derde van het totale aantal van leden aanwezig is, daar goedkeuring aan te geven.
Als er niet voldoende leden aanwezig zijn wordt tenminste 30 dagen daarna een tweede ledenvergadering voor dit doel gehouden, waarin ongeacht het aantal aanwezige leden, hierover kan worden besloten.

Tekst oude bepaling:
Een eventueel batig saldo zal worden bestemd voor door de algemene vergadering aan te wijzen Armeense instellingen.

Tekst nieuwe bepaling:
Een batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende Armeense instelling met een soortgelijke doelstelling.

Op zondag 9 september 2016 om 12.00 uur wordt, voor de ledenvergadering, bij de Vereniging Abovian een informatiebijeenkomst gehouden over “Tussen horen en verstaan … als het horen minder wordt” – Presentatie en voorlichting van mevrouw Marjet Houwink van Stichting Hoormij/Ned. Ver. voor Slechthorenden NVVS. Toegang is gratis.

Back to Top


Հրավեր
Երկրորդ արտակարգ անդամակացական ընդհանուր ժողով

Թվական` Կիրակի 9 հոկտեմբերի 2016, ժամը` 13.15-ին
Վայրըը` Աբովյան միության կենտրոն
Հասցեն` Weesperstraat 91 – Հաագա

Օրակարգ
Միության կանոնադրության փոփոխություն

Աբովյան միության վարչությունը սիրով հրավիրում է միության բոլոր անդամներին երկրորդ արտակարգ ընդհանուր ժողովի` կանոնադրության չնչին փոփոխությունը հաստատելու համար։

Պետք է նշել, որ 2016 թ. օգոստոսի 28-ի առաջին ընդհանուր ժովովին ներկա անդամները միաձայն կողմ քվեարկեցին կանոնադրության փոփոխությանը, սակայն ժողովին ներկա չէին անդամների երեք քառորդը, որ պահանջվում է կանոնադրությամբ։

Հետևաբար կանոնադրության համաձայն առաջին ժողովից առնվազն մեկ ամիս հետո պետք է գումարել երկրորդ ընդհանուր ժողով, որն իրավասու է ընդունելու համապատասխան որոշում անկախ ներկա անդամների թվից։ Այս փոփոխությունն անհրաժեշտ է, որպեսզի հարկային ծառաությունը պահպանի միության այսպես կոչված ANBI (հանրօգուտ կառույց) կարգավիճակը։

Փոփոխությունը վերաբերում է կանոնադրության մեջ նախատեսված միության հնարավոր լուծարումի պարագայում դրական հաշվեմնացորդի հատկացման խնդրին։

Օրենսդրական փոփոխության հետևանքով անհրաժեշտ է ոչ միայն նշել, որ հաշվեմնացորդը տրամադրվելու է «նմանատիպ» կառույցի (ինչպես այժմ սահմանված է կանոնադրությամբ), այլ պետք է այդ կառույցը նույնպես ունենա ANBI-հանրօգուտ կարգավիճակ։

Բացատրություն.
Արդեն մի քանի տարի է, ինչ մեր միությունն ունի ANBI կարգավիճակ։ Դա նշանակում է, որ միությանը նվիրած բոլոր ֆինանսական ներդրումները, ինչպիսիք են անդամավճարը և նվիրատվությունները, ընդունելի են եկամտահարկի հնարավոր պակսեցման համար։

Հոլանդիայի հարկային նոր օրենքի համաձայն ANBI կարգավիճակը պահելու համար հարկավոր է փոքր փոփոխություն մտցնել միության կանորնադրության մեջ։

Ըստ մեր կանոնադրության անդամակցական ժողովը, որտեղ ներկա են անդամների երկու երրորդը, կարող է կանոնադրության փոփոխության որոշում ընդունել։
Եթե առաջին ժողովին բավարար անդամներ ներկա չլինեն, հապա առնվազն 30 օր հետո գումարվելու է երկրորդ ընդհանուր ժողով, որը կարող է օրինական որոշում ընդունել անկախ ներկաների թվից։

Հին սահմանումի տեքստը.
Հաշվեմնացորդը հատկացվելու է ընդհանուր ժողովի կողմից նշանակված հայկական կառույցի։

Նոր սահմանումի տեքստը.
Լուծարային հաշվեմնացորդը հատկացվելու է նմանատիպ նպատակներ ունեցող հանրօգուտ հայկական կառույցի։

Հոկտեմբերի 9-ին, ժամը 12-ին, ընդհանուր ժողովից առաջ, Աբովյան միությունում «Լսել և հասկանալ … երբ լսողությունը նվազում է» թեմայով դասախոսությամբ հանդես կգա լսողության խնդիրներով զբաղվող կազմակերպության ներկայացուցիչ տիկին Մարյետ Հաուվինկը։ Մուտքն ազատ է բոլորի համար։

Back to Top